تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

دانلود پروژه بی نظیر توسعه محله ای مشارکت مبنا و مشارکت محور درایرانشناسه محصول: 658070
موجود

دانلود پروژه بی نظیر توسعه محله ای مشارکت مبنا و مشارکت محور درایران

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 8900تومان

برچسب ها :

دانلود پروژه بی نظیر توسعه محله ای مشارکت مبنا و مشارکت محور درایران

دانلود پروژه بی نظیر توسعه محله ای مشارکت مبنا و مشارکت محور درایران

دانلود پروژه بی نظیر توسعه محله ای مشارکت مبنا و مشارکت محور درایران

تعداد صفحات : 541 صفحه با تخفیف فوق العاده

این محصول شامل قهرست پروژه بی نظیر توسعه محله ای مشارکت مبنا و مشارکت محور درایران مورد مطالعه تهران می باشد که قابل استفاده دانشجویان محترم رشته های برنامه ریزی شهری و جغرافیا و مطالعات شهر و شهرسازی و ... می باشد.

توسعه محله ای مشارکت مبنا و مشارکت محور درایران(مورد مطالعه تهران)  پروژه انباشت بوسیله "از جا کندن اقتصادی" از طریق بسیج اجتماعی و سپس پیشبری مردمی توسعه

فهرست مطالب این پروژه بشرح ذیل می باشد :

بخش اول: تهران در نگاهی گذرا از منظر پایداری و شهروندمداری

مقدمه ای بر شکل گیری مساله

نگاهی گذرا به چارچوبهای نظری مرتبط با فرایند شکلگیری و تحولات شهر تهران

نظریه امروزین شدن

دیدگاه وابستگی

جمعبندی نظری و طرح نظریه آغازین هدایتکننده

معرفی الگوی زورمندمداری و بازتولید آن در تاریخ کهنسال و پرفراز و نشیب جامعه ایران  تحلیل شرایط تاریخی قبل از برخورد با فضای بین المللی و الزامات آن )تطور تاریخی شرایط کنونی تهران:شکل گیری ناشهروندی و نا مشارکت جویی(

دسپوتیسم )زورمندمداری یا زورمداری( شرقی

برخورد با شرایط بینالمللی حاصل از پیدایش سرمایهداری)از پایداری زیستمحیطی به ناپایداری زیست محیطی(

آثار الگوی زورمندمدار بر ساخت جامعه و اجزا و عناصر آن

ضرورتهای عینی و مستند گذار از زورمندمداری به شهروندمداری و دخالت آگاهانه در محیط پیرامونی برپایه شرایط جامعه ایران وارزشهای مورد پذیرش عامه مردم:

تحولات جمعیتی و آرایش فضایی آن

اشتغال

وضعیت بخش کشاورزی کشور و مسأله امنیت غذایی

نگاهی به معنا و مفهوم پایداری و شهروندمداری

جمعبندی از مباحث مطروحه: از کار پایه یا چارچوب نظری و نظریه

آغازین هدایتکننده به کلیات کار پایه روششناختی

نگاهی گذرا به مفهوم دخالت درباب کالبد یا جسم با تأکید بر محله محوری و مشارکت مبنایی

نگاهی به مقوله فضا از منظر مطالعات اجتماعی  فرهنگی اقتصادی

تعریف محله

برنامهریزی محله ای

مدلهای برنامهریزی محلهای

مدل عقلانی

مدل سازمانی اجتماع محلی یا کامییونیتی

مدل توسعه کامییونیتی دارایی محور

کارپایه یا چارچوب روششناسی

نحوه امتیازدهی تعیین توانمندی خانوارها: بهسوی ارزیابی فرضیه مادر

از دنیای نظری به میدان عمل یا از دنیای مفهومی، نظری و برنامه ریزی محلهای گام به گام پای در پنج محلة هدف تهران

محله ها در دل چند منطقه شهرداری شهر تهران: کالبد شکافی محیط پیرامونی یا ارزیابی سریع

محله ها از 80 تا به امروز

کلیاتی در باب محله ها

محله امامزاده عبدالله از80 به بعد

محله باغ آذری و منطقه16

محله خانی آباد و منطقه 12

محله رباط کریم و منطقه 11

محله نعمت آباد و منطقه19

تاریخچه شکلگیری

تقسیمات درونی محله نسبت به منطقه

جمعیت شناسی

تحولات اسکان در محله

دسترسی به سرپناه

وضعیت اشتغال

تعلیم و تربیت و فرهنگ

تفریحات و سرگرمی در محله

آسیبهای اجتماعی در محله

ویژگیهای مثبت در محله از نگاه اهالی

ویژگیهای منفی در محله از نگاه اهالی

آزاردهندهترین ویژگیهای محدوده از نگاه اهالی )چهار مورد از مطالعات دومین و بقیه استنتاج از گفتوشنود متمرکز گروهی(

کنشگران مشارکتی محله و نهادهای محلهای

کنشگرانی که احتمال مخالف و مقاومت با توسعه محلهای دارند

مسایل فضای مرتبط با توسعه نیافتگی محله

پیمایش علمی: نمونهای در امامزاده عبدالله

جداول شناسایی پیمایش محله امام زاده عبدالله

جداول تقاطی یا فرضیهآزمایی محله امام زاده عبدالله

باغ آذری از 80 به بعد

شکلگیری اجتماعی باغ آذری

تاریخ محله بر پایة حافظه شفاهی قومنگارانه

تحولات فیزیکی بافت

جمعیت شناسی باغ آذری

قومیت در محله

وضعیت شغلی

تعلیم و تربیت و فرهنگ

شرایط کالبدی و مالکیت و ارزش آن

مسائل اصلی محله از نگاه اهالی

کنشگران مشارکت محلهای

جداول شناسایی پیمایش علمی محله

جداول تقاطعی یا فرضیه آزمایی علمی محله

خانی آباد از 80 تا به امروز

مراحل شکل گیری خانی آباد )توجه شود که محله خانیآباد بسیار -گسترده تر از محله به معنای پروژه حاضر است. در بحث حاضر محدوده فراگیر و محله کوچکی که مطالعه شده از هم تفکیک شده اند)

ساخت فیزیکی خانی آباد و تحولات آن

جمعیت شناسی خانی آباد

وضعیت اشتغال

مسکن و شرایط آن

قومیت در خانی آباد

کنشگران مشارکتی محله

تعلیم و تربیت و فرهنگ

مسائل جدّی محله

جداول شناسایی پیمایش علمی محله

جداول تقاطی فرضیه آزمایی پیمایش علمی محله

محلة رباطکریم از 80 به بعد

مراحل شکلگیری محله

جمعیت شناسی رباط کریم

ساخت قومی

ساخت فیزیکی

ساختار شغلی محله

آسیبهای اجتماعی در محله

تعلیم و تربیت و فرهنگ

جداول شناسایی پیمایش علمی محله

جداول تقاطی فرضیه آزمایی پیمایش علمی محله

محله نعمت آباد از 80 تا به امروز

شکلگیری محله

ساخت فیزیکی

جمعیت شناسی

وضعیت اشتغال

روابط اجتماعی و مشارکت

ساخت قومیت

نهادهای موجود در نعمت آباد و مشارکت

تمایلات توسعهای و مشارکت در محله مربوط به بافت

جداول شناسایی محله نعمت آباد

جداول تقاطعی یا فرضیه آزمایی

ارزیابی از داده های جمع آوری شده توسط مشاوران

ارزیابی محله ها در مجموع

برنامه عمل یا - ا قدام

جمع بندی از همکاریهای موردی و مقطعی کاری و همکاریهای -خون محور و تبار محورسنتی در خدمت توسعه محلهای

زنجیره عوامل و نتایج

دگرگونی دیدمانی یا پارادایمی

معنای "از جا کندن اقتصادی" نظریه توسعه محله ای در ایران

کلام آخر

یافته های میدانی ناشی از تقاطع داده ها برای نگاه به آینده

پیش نیازهای اجرایی برنامه عمل

نگاهی به تسهیل گری و راهبری محله ها -

نگاهی تصویری به پنج محله ) عکس های پیران( -

منابع

فهرست جداول

فهرست نمودارها

فهرست قابها


خرید آنلاین


سایر محصولات

دانلود پروژه بي نظير توسعه محله اي مشارکت مبنا و مشارکت محور درايران


تعداد صفحات : 541 صفحه با تخفیف فوق العادهاين محصول شامل قهرست پروژه بي نظير توسعه محله اي مشارکت مبنا و مشارکت محور درايران مورد مطالعه تهران می باشد که قابل استفاده دانشجویان محترم رشته هاي برنامه ریزی ش

ادامه مطلب  
دانلود مقاله معماری بررسی منطقه 5 اصفهان (سنگتراشها)


     دانلود مقاله معماری بررسی منطقه 5 اصفهان (سنگتراشها) فصل اول:مطالعات پايهدر اين قسمت ما با حوزه ی فراگیر و نقش آن در حوزه ی مداخله , نظرات ساکنین و افراد و ارگان هاي زیربط و تدوین اهداف اولیه

ادامه مطلب  
درس پژوهی فارسی درس مسجد محله ما پايه دوم


دانلود درس پژوهی مسجد محله ما, دانلود درس پژوهی مسجد محله ما دوم ابتدايی, دانلود درس پژوهی مسجد محله ما کلاس دوم ابتدايی, دانلود درس پژوهی فارسی پايه دوم, دانلود درس پژوهی فارسی پايه دوم مسجد محله ما, دانلود درس پژوهی پايه دوم

ادامه مطلب  
تحقیق تاریخچه پست درايران


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان تاریخچه پست درايران،بخشی از متـنِ ايـن تـحقیـق :پست و ارسال پیام در دوران باستان یکی از قدیمی ترین اسناد و مدارک پستی دنیا یک ورق پاپیروس مربوط به سال 255 قبل از میلاد مسیح است که در ناحیه هیبه مصر پیدا شده و متضمن اطلاعاتی

ادامه مطلب  
دانلود مقاله عمران شهرسازی


    دانلود مقاله عمران شهرسازی 65 ص تعیین سقف جمعیت پذیری محلات:جهت محاسبه سقف جمعیت پذیری محلات شهر و تعیین محدوده  ی شهر براي توسعه خدمات وضع موجود و اسکان و خدمات دهی جمعیت افزوده شده به شهر تا 10 سال آینده به شرح زیر

ادامه مطلب  
پايان نامه امنیت و قابلیت اعتماد در سیستمهاي نظير‌به‌نظير


اين پايان نامه داراي 116 صفحه و بطور کامل با نتیجه گیری است.مسئله امنیت در سیستمهاي نظير‌به‌نظير را می‌توان از نقطه نظر قابلیت اعتماد مورد بحث قرار داد. سیستمهاي نظير‌به‌نظير چالشهاي ویژه‌اي

ادامه مطلب  
تحقیق انقلاب مشروطه و مقوله آزادی درايران


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان انقلاب مشروطه و مقوله آزادی درايران،بخشی از متـنِ ايـن تـحقیـق :انقلاب مشروطه و مقوله آزادی درايران با همه ی خرده هائی كه می توان به نهضت مشروطه خواهی داشت، در اين كه براي جامعة استبداد زده ايران، اين نهضت نم

ادامه مطلب  
پاورپوینت ویژگی محله شهرهاي اسلامی (محله علی قلی آقا اصفهان)


توضیحات:فايل پاورپوینت ویژگی محله شهرهاي اسلامی (محله علی قلی آقا اصفهان) ،در حجم 117 اسلايد قابل ویرايش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:محله در شهر اسلامی، سکونتگاه گروه هاي قومی، نژادی، مذهبي و صاحبان پیشه ها است.

ادامه مطلب  
دانلود نمونه طرح شهرسازی 5 کامل شامل 169 صفحه شامل نقشه ها و نمودار ها و جداول و تصاویر و پرسپکتیو و ...


     فرمت : WORD(قابل ویرايش)تعداد صفحات : 169 صفحه با تخفیف 65 درصدیاين محصول شامل نمونه طرح شهرسازی 5 می باشد که در فرمت ورد(قابل ویرايش)

ادامه مطلب  
پاورپوینت نظریه هاي مكانیابي بررسی ناحیه43 منطقه 10شهر مشهد (اراضی الهیه)


فهرستبرسی ناحیه 43،منطقه 10 شهر مشهد نحوه شكل گیری شهر مشهدچگونگی پیدايش شهر مشهدسلسله مراتب تاریخی رشد شهر مشهدویژگیهاي اقلیمی شهر مشهدموقعیت جغرافیايی شهر مشهددما و رطوبت هواوزش باد  تابش

ادامه مطلب  
logo-samandehi